Jeugdmusicalkoor Applaus

Klik hier om de ondertitel te bewerken

Aanmeldingsprocedure

Als uw kind interesse heeft om lid te worden van ons koor, verloopt de aanmeldingsprocedure als volgt:

1. U stuurt een mailbericht aan onze secretaris, Gerda de Rijke via [email protected]
In dit mailbericht zet u alle gegevens van uw zoon of dochter:
     · Voornaam, achternaam, postcode en woonadres;
     · Zijn/haar geboortedatum;
     · Gewenst lidmaatschap van Applaus (jeugd < 18 jaar) of Theatrives (≥ 18 jaar);
     · E-mailadres van u en (indien aanwezig) van uw kind*;
     · Uw telefoonnummer en (indien aanwezig) van uw kind*
(* voor toevoeging aan Whatsapp groep: voor locatiewijzigingen, vervallen lessen etc.)

2. Onze secretaris zal onze artistiek leider informeren zodat een afspraak kan worden gemaakt voor een kennismakingsgesprek en een auditie;

3. Wanneer uw kind door de auditie komt, ontvangt u van ons een welkomstbrief met praktische informatie. Voor vragen over het koor verzoeken wij u onze secretaris te mailen.
     · wanneer uw kind niet door de auditie komt, krijgt hij/zij met redenen te horen waarom. Audities zijn nodig om de kwaliteit van het koor op peil te houden. Het oordeel van onze artistiek leider is dus bindend.

4. Van onze penningmeester ontvangt u daarna een factuur voor het lesgeld, inclusief betalingsinformatie. Wanneer u tijdens het seizoen(september t/m juni) instapt, rekenen wij een evenredig deel van het lesgeld. Voor vragen over de betaling of het aanvragen van een individuele betalingsregeling, verzoeken wij u de penningmeester Aard Jan Dellebeke te mailen: [email protected]

Lesgeld per seizoen (sep-jun) in €
 1 kind
 2e kind
 < 21 jaar 
 > 21 jaar 
Applaus (8 tot 18 jaar)
 200
 180
  -
  -
 The Theatrives (vanaf 18 jaar) 
-
  -
 120
 150
 Beide koren 
-
  -
 270
-

5. Voor eventuele vragen of suggesties tijdens het seizoen over de lesinhoud, voorstellingen etc. (de creatieve kant) kunt u onze artistiek leider Nicole Bouw benaderen voor/na de lessen of via [email protected] . Dus niet over het lidmaatschap of het lesgeld.

Opzegging lidmaatschap - procedure 

Als u / uw kind zijn/haar lidmaatschap wil beëindigen, verloopt de afmeldingsprocedure als volgt:

1. U stuurt een mailbericht aan onze secretaris, Gerda de Rijke via  [email protected]
     In dit mailbericht zet u alle gegevens van uw zoon of dochter:
          · Voornaam, achternaam, postcode en woonadres;
          · Gewenste datum van beëindiging
            (wij hanteren een opzegtermijn van 1 maand);
          · De reden van de beëindiging.

2. U ontvangt van ons per mail een beëindigingsbevestiging.

3. Betaald lesgeld wordt na een opzegging niet gerestitueerd. Het lesgeld blijft pro rato verschuldigd voor de periode dat het lid les heeft gevolgd (incl. opzegtermijn).
 · Twee uitzonderingen zijn:

           1. opzeggingen als gevolg van ziekte of andere bijzondere persoonlijke omstandigheden kunnen per direct ingaan en restitutie is mogelijk. U dient een verzoek te doen in het mailbericht met de opzegging waarbij het Bestuur het recht heeft om het verzoek te honoreren of niet. U wordt hierover geïnformeerd in de beëindigingsbevestiging (zie 2).

           2. opzeggingen per 1 oktober. In dat geval is geen lesgeld verschuldigd.


Wij werken samen met het Jeugdcultuurfonds

Wil uw kind op muziekles, tekenles of een andere culturele activiteit, maar heeft u geen geld om de contributie te betalen? Dan komt u wellicht in aanmerking voor een bijdrage van het Jeugdcultuurfonds. Dit fonds betaalt (een groot deel van) de kosten voor de culturele organisatie voor gezinnen met een minimum inkomen of schulden.

 

Een kind dat muziek maakt, danst, tekent of zingt, is een gelukkig kind. En een kind dat lekker in zijn vel zit, zal op alle fronten beter presteren. 

Het Jeugdcultuurfonds vergoedt maximaal € 450,00 per 12 maanden inclusief eventuele attributen en/of kleding 

Voor meer informatie en de spelregels van uw gemeente kunt u kijken op Jeugdcultuurfonds


Privacy Statement 

Stichting Jeugdmusicalkoor Applaus (hierna Applaus, geleid door een Bestuur) hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens. In deze Privacy policy willen we heldere en transparante informatie geven over hoe wij omgaan met persoonsgegevens, zowel voor het jeugdkoor als voor de Theatrives.


Applaus doet er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met alle persoonsgegevens. Wij houden ons in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Van alle koorleden is een beperkte aantal gegevens vastgelegd voor de ledenadministratie:

  • Naam, adres, woonplaats, geboortedatum voor de ledenlijst. Deze ledenlijst wordt bijgehouden door de secretaris, en gebruikt door de penningmeester voor de inning van het jaarlijkse lesgeld. De ledenlijst wordt op standaard (met wachtwoord) beveiligde laptops bewaard. We zijn zeer terughoudend met het printen ervan, om verlies te voorkomen.
  • E-mailadres en telefoonnummers (kind en ouder) voor het onderhouden van contact met koorleden en ouders/verzorgers, bijv. via Whatsapp (groepscommunicatie) of individueel.


Als Applaus zijn wij verantwoordelijk voor de zorgvuldige verwerking van uw persoonsgegevens. Er is geen reden voor Applaus om uw gegevens aan derden buiten het koor te verstrekken, en zullen dat dus ook niet doen. Inzage door u in door ons vastgelegde gegevens is altijd mogelijk: een mailtje aan één van onderstaande mailadressen volstaat en u krijgt binnen een week antwoord. Koorleden en ouders zijn zelf verantwoordelijk voor het actueel houden van hun contactgegevens.

Op de website www.jeugdmusicalkoor-applaus.nl verstrekt Applaus algemene informatie over het koor. Specifieke verwijzing naar individuele koorleden doet Applaus in principe niet, tenzij het gebruiksdoel dat rechtvaardigt en de koorleden expliciet geen bezwaar hebben. Voor het gebruik van foto of video materiaal wordt voor elk lid afzonderlijk om schriftelijke toestemming gevraagd aan de ouder/verzorger of (indien meerderjarig) het koorlid zelf. De toestemmingsformulieren worden verstrekt zodra iemand lid wordt, en bewaard door de secretaris. Toestemming of bezwaar kan altijd worden ingetrokken door de ouder/verzorger of het meerderjarige koorlid. Als individuele leden bezwaar hebben tegen een foto of video, worden zij niet op de foto gezet, gefilmd of onherkenbaar gemaakt. Of wij kiezen in overleg een andere foto waar geen bezwaar tegen is. Bezwaar mag ook worden gemaakt na publicatie via [email protected]


Het Bestuur van Applaus is terughoudend met het laten maken en plaatsen van foto’s en video’s, en wij vragen ook van ouders of kinderen om hun opnames niet klakkeloos op bijv. Youtube te plaatsen. Het is derden (niet zijnde een lid of ouders van een lid) niet toegestaan om zonder expliciete toestemming van het Bestuur of de dirigente opnames te maken van onze repetities.


Klacht of vraag?

Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens dan vragen wij u hierover direct contact met het Bestuur op te nemen via [email protected] Komen wij er samen met u niet uit dan vinden wij dit natuurlijk erg vervelend. U heeft altijd het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens: de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacybescherming. Wie naar aanleiding van ons Privacy Statement nog vragen of opmerkingen heeft, kan contact met het Bestuur opnemen via [email protected]nl